Σκοπός και αντικείμενο του Τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 21/2009 (ΦΕΚ 42/10-03-2009 τ.ΠΡΩΤΟ) και έχει έδρα την πόλη της Κομοτηνής. Το Τμήμα έχει ως αποστολή :
  1. Την καλλιέργεια και προαγωγή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων τόσο ως επιστήμης αλλά και ως συνόλου παραμέτρων για την κατάρτιση νέων επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς ιστούς όπως ο χώρος των επιχειρήσεων.
  2. Την διάχυση της επιχειρηματικής γνώσης και πρακτικής στην επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης - Ανατολικής Μακεδονίας και των Βαλκανίων.
  3. Την ανάπτυξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων.
  4. Να συμβάλει στην εμπέδωση των επιχειρηματικών πρακτικών ως μεθόδου προσέγγισης στην διοίκηση των επιχειρήσεων.
  5. Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού μηχανισμού αλλά και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.