Η Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:
Διονύσιος Χιόνης
Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του ΔΠΘ.

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δημήτριος Κουλουριώτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Γραμματέας:
Θωμαή Τσιτσοπούλου


Όργανα του Τμήματος είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία, ήτοι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσώπου (Δ.Ε.Π.) και τους
εκπροσώπους των λοιπών φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Δ/ντες των Τομέων. Μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος το Τμήμα διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, της οποίας προεδρεύει ένα μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας ως προσωρινός Πρόεδρος.

Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
(άρθρ. 9 Π.Δ. 21/2009)

1. Διονύσιος Χιόνης, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος.

2. Δημήτριος Κουλουριώτης,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. , Αναπληρωτής Πρόεδρος

3. Βασίλειος Τουρασής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ.,μέλος


4. Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., μέλος.

5. Απόστολος Ρεφενές, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος.