Ιστορική Αναδρομή

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί μαζί με το Πολιτικών Επιστημών, το νεότερο από τα Τμήματα του Δημοκριτείου Παναπιστημίουv Θράκης. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 21/27.2.2009 (ΦΕΚ Α΄ 42/10.3.2009) και διέπεται από το διάταγμα αυτό μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της ισχύουσας
πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών, η διάχυση της γνώσης στη βιομηχανία και η δημιουργία δομών συνεργασίας για την περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη της διοικητικής επιστήμης.

Οι ερευνητικοί και οι εκπαιδευτικοί σκοποί του τμήματος αντανακλώνται στο πρόγραμμα σπουδών του, το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που συνθέτουν την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων όπως οι θετικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές και οι διοικητικές επιστήμες (μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά, διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών κ.α.). Επίσης, η δομή και το περιεχόμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ανταποκρίνονται τόσο στα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα και προβληματισμούς της διοίκησης των επιχειρήσεων όσο και στις ανάγκες του σημερινού παγκόσμιου αλλά και τοπικού επιχειρηματικού κόσμου.

Συγκεκριμένα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο διαδοχικές φάσεις:
α)τέσσερα εξάμηνα σπουδές κορμού, και εν συνεχεία
β) η επιλογή μιας από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών που λειτουργούν στο τμήμα. Η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις βάσεις και τα θεμέλια γνώσεων που χρειάζονται για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε ένα από τα τρία πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων:
1) διοίκηση επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση),
2) χρηματοοικονομικά και
3) διοίκηση υπηρεσιών και τεχνολογίας.
Τα χρηματοοικονομικά αποτελούν ένα βασικό και απαραίτητο πυλώνα για κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό (κερδοσκοπικό και μη), όπως ανάλογα σημαντικές είναι και οι νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική διοίκηση των οποίων είναι όχι μόνο αναγκαία για την αύξηση της απόδοσης, αλλά και επιβεβλημένη για την επιβίωσης της σύγχρονης επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών (όπως υγείας, εκπαίδευσης, τουρισμού, αναψυχής και πολιτισμού) αποτελούν πλέον για την Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες, τον οικονομικό κλάδο με τη μεγαλύτερη συμβολή στο εθνικό προϊόν. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση των σπουδαστών στα παραπάνω πεδία παρέχει σημαντικά εφόδια επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και επιστημονικής καταξίωσης των πτυχιούχων του τμήματος. Ωστόσο, ανάλογα με τις επιστημονικές και τις οικονομικές ανάγκες της κάθε εποχής, το τμήμα αποσκοπεί να αναθεωρεί το πρόγραμμα σπουδών του, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο προαγωγής των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του πολιτικών.

Η ερευνητική συμβολή του τμήματος θα αντανακλάται κυρίως μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και ερευνητικών εργαστηρίων. Τα τελευταία θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας όλων των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του τμήματος και στη δημιουργία των επιστημόνων του μέλλοντος.

Όμως, οι εκπαιδευτικές και οι ερευνητικές διαδικασίες δεν εξαντλούνται μέσα από προγράμματα σπουδών, εξεταστικές περιόδους, ερευνητικά προγράμματα και μελέτες. Σκοπός του τμήματος και όλου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του είναι να εμφυτέψει στους πτυχιούχους του τη δίψα και το μεράκι για μάθηση, να τους δώσει τα εφόδια και τις γνώσεις να προάγουν τη γνώση με νόμιμα αλλά και ηθικά μέσα και κίνητρα, αλλά πάνω από όλα να τους "μάθει να μαθαίνουν".

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Διονύσιος Χιόνης