Τομείς - Εργαστήρια

Με βάση την εκπαιδευτική φιλοσοφία, που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα, το Τμήμα θα οργανωθεί μελλοντικά (μετά την αυτοδυναμία του) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε 2-3 τομείς οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές πολιτικές του τμήματος.

Επίσης, η οργάνωση του Τμήματος θα συμπληρωθεί με την σύσταση ερευνητικών ινστιτούτων, τα οποία θα στηρίζουν την εφαρμοσμένη έρευνα και θα ανταποκρίνονται στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και εξειδικεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος, αλλά και στις ανάγκες της ευρύτερης τοπικής και εθνικής επιχειρηματικής κοινότητας του τμήματος.