Προπτυχιακά Μαθήματα

Ο πρώτος κύκλος σπουδών (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) συνίσταται στην παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή του τίτλου σπουδών. Διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις, από τις οποίες η κάθε μία διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην πρώτη, περιλαμβάνονται μαθήματα υποχρεωτικά (ή άλλως «κορμού»), τα οποία αποσκοπούν στην εμπέδωση των πρώτων γνώσεων των φοιτητών, όσον αφορά τον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό να αποκτηθούν οι κατάλληλες βάσεις για την προαγωγή των γνώσεων των επί μέρους επιστημονικών πεδίων που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών. Στη δεύτερη, περιλαμβάνονται τρείς (3) κατευθύνσεις και δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται στις δεξιότητες, τις επιθυμίες και ασφαλώς τις επιδιωκόμενες επαγγελματικές προοπτικές τους. Τα μαθήματα των εξαμήνων Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ αποτελούνται από τέσσερα (4) μαθήματα «κορμού» (κοινά όλων των κατευθύνσεων), τα οποία καλύπτουν βασικά αντικείμενα του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης (ένα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης και ένα Επιλογής Κατεύθυνσης), τα οποία ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών που προτείνονται για επιλογή από το πέμπτο (Ε΄) Εξάμηνο σπουδών είναι οι ακόλουθες :
o Διοίκησης Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση)
o Χρηματοοικονομική
o Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση σπουδών και σε οποιοδήποτε μάθημα ενταγμένο σε κατεύθυνση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων κορμού, με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει τουλάχιστον 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού (μαθήματα των δύο πρώτων ετών). Η δήλωση επιλογής της κατεύθυνσης γίνεται μία (1) φορά για κάθε ακαδημαϊκό έτος, εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την 30η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η ανωτέρω δήλωση είναι δεσμευτική για τον κάθε φοιτητή και δεν μπορεί να αλλάξει. Επίσης, οι φοιτητές των Ε΄ και Η΄ Εξαμήνων θα πρέπει να δηλώσουν τα επιλεγόμενα μαθήματα των κατευθύνσεων τους σε προθεσμία που ανακοινώνεται επίσης με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την 30η Οκτωβρίου για το μεν χειμερινό εξάμηνο και την 31η Μαρτίου για το δε εαρινό. Κάθε εξάμηνο, πλην του ογδόου (Η΄), περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα, για καθένα από τα οποία προβλέπεται διδασκαλία τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως. Στο τελευταίο εξάμηνο (Η΄) προβλέπεται η διδασκαλία τριών (3) μαθημάτων «κορμού» (για κάθε ένα από τα οποία προβλέπεται διδασκαλία τεσσάρων [4] ωρών), τα οποία είναι κοινά σε όλες τις κατευθύνσεις και δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές είτε να επιλέξουν ένα (1) Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης και δύο (2) Επιλογής Κατεύθυνσης (για κάθε ένα από τα οποία προβλέπεται διδασκαλία τεσσάρων [4] ωρών εβδομαδιαίως) είτε να εκπονήσουν διπλωματική Εργασία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εκπόνησης της Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας, ο οποίος θα καταρτισθεί και θα επικυρωθεί από την προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτου Κύκλου προβλέπεται και η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, η οποία διδάσκεται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα ως εξής: στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα γίνεται ταχύρρυθμη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για αρχάριο ή βασικό επίπεδο, ενώ στο τελευταίο (Δ΄) εξάμηνο γίνεται διδασκαλία ειδικευμένης (διοικητικής) ορολογίας. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση στα τριάντα εννέα (39) υποχρεωτικά μαθήματα του «κορμού», τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης και τα πέντε (5) Μαθήματα Επιλογής της κάθε Κατεύθυνσης ή εναλλακτικά η επιτυχής εξέταση στα τριάντα εννέα (39) υποχρεωτικά μαθήματα του «κορμού», τα τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης, τα τρία (3) Μαθήματα Επιλογής της κάθε Κατεύθυνσης και στη Διπλωματική / Πτυχιακή Εργασία, ήτοι συνολικά σαράντα οκτώ (48) μαθήματα ή σαράντα πέντε (45) μαθήματα και επιπλέον η Διπλωματική / Πτυχιακή Εργασία.

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο, στο οποίο δεν αναφέρεται η κατεύθυνση του φοιτητή, αλλά τούτο προσδιορίζεται από τη σχετική βεβαίωση της Γραμματείας, η οποία χορηγείται στους πτυχιούχους φοιτητές.

1ο ΕΤΟΣ

A΄ Εξάμηνο
101 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
102 Μικροοικονομία
103 Μαθηματικά και Στατιστική Ι
104 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
105 Αρχές Πληροφορικής
106 Αγγλικά Ι
B΄ Εξάμηνο
201 Οργανωσιακή Θεωρία
202 Μακροοικονομία Ι
203 Μαθηματικά και Στατιστική ΙΙ
204 Εισαγωγή στο Δίκαιο - Αστικό Δίκαιο
205 Αρχές Λογιστικής
206 Αγγλικά ΙΙ

Τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Οικονομία (Μικροοικονομία)» (Α΄ Εξάμηνο) & «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μακροοικονομία Ι)» (Β΄ Εξάμηνο) έχουν πλέον μετονομασθεί σε «Μικροοικονομία» και «Μακροοικονομία Ι» αντίστοιχα.

Τα μαθήματα «Μαθηματικά και Στατιστική Ι» και «Μαθηματικά και Στατιστική ΙΙ» αποτελούν σπονδυλωτά μαθήματα, κάθε ένα από τα οποία χωρίζεται ως ακολούθως :

Α] «Μαθηματικά και Στατιστική Ι» - Α΄ Εξάμηνο
i. Μαθηματικά Ι
ii. Στατιστική Ι

Β] «Μαθηματικά και Στατιστική ΙΙ» - Β΄Εξάμηνο
i. Μαθηματικά ΙΙ
ii. Στατιστική ΙΙ
Τα ανωτέρω επιμέρους μέρη των μαθημάτων διδάσκονται χωριστά και εξετάζονται σε χωριστές ημερομηνίες, κατά τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει στο κάθε ένα μάθημα όταν συγκεντρώσει προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο (2) επιμέρους μέρη των μαθημάτων. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προβιβάσιμων βαθμών, αποτελεί και τη βαθμολογία του για το κάθε μάθημα. Έχει δικαίωμα να κατοχυρώσει τους προβιβάσιμους βαθμούς στα επιμέρους μέρη των μαθημάτων, μέχρις ότου αποκτήσει τις ανωτέρω απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το κάθε ένα από τα εν λόγω δύο (2) μαθήματα ως επιτυχώς εξεταστέο.

2ο ΕΤΟΣ

Γ΄ Εξάμηνο
301 Μακροοικονομία II
302 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
303 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
304 Διοικητική Λογιστική
305 Εμπορικό Δίκαιο
306 Αγγλικά ΙΙΙ

Δ΄ Εξάμηνο
401 Διεθνής Οικονομική
402 Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης
403 Συμπεριφορά Καταναλωτή
404 Διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων & Οργανισμών
405 Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
406 Αγγλικά – Διοικητική Ορολογία

Το μάθημα «Οικονομικά της Διοίκησης (Μακροοικονομία ΙΙ)» (Γ΄ Εξάμηνο) έχει πλέον μετονομασθεί σε «Μακροοικονομία ΙΙ».

3ο ΕΤΟΣ

Ε΄ Εξάμηνο
501 Επιχειρησιακή Έρευνα
502 Διοίκηση Υπηρεσιών
503 Χρηματοοικονομική Λογιστική
504 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
505 Επιλογή (ΥΚ)
506 Επιλογή (ΕΚ)

ΣΤ΄ Εξάμηνο
601 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics
602 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
603 Κλαδική Οικονομική
604 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
605 Επιλογή (ΥΚ)
606 Επιλογή (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα κατευθύνσεων στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ε΄ Εξάμηνο
505.1 Αρχές Οικονομετρίας (ΥΚ)
505.2 Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές (ΕΚ)
505.3 Ποιότητα Υπηρεσιών (ΥΚ)
505.4 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο ΣΤ΄ Εξάμηνο
605.2 Οικονομετρία ΙΙ (ΥΚ)
605.4 Ανάπτυξη Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (ΥΚ)
605.1 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΕΚ)
605.3 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ε΄ Εξάμηνο
505.1 Αρχές Οικονομετρίας (ΥΚ)
505.2 Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο ΣΤ΄ Εξάμηνο
605.2 Οικονομετρία ΙΙ (ΥΚ)
605.1 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΕΚ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ε΄ Εξάμηνο
505.3 Ποιότητα Υπηρεσιών (ΥΚ)
505.4 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο ΣΤ΄ Εξάμηνο
605.4 Ανάπτυξη Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (ΥΚ)
605.3 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

4ο ΕΤΟΣ
Ζ΄ Εξάμηνο
701 Διεθνές Μάνατζμεντ
702 Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
703 Διοίκηση Αλλαγών και Καινοτομίας
704 Επιχειρηματική Χρηματοοικονομική
705 Επιλογή (ΥΚ)
706 Επιλογή (ΕΚ)

Η΄ Εξάμηνο
801 Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη
802 Έρευνα Μάρκετινγκ
803 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων
804 Επιλογή (ΥΚ) ή Διπλωματική
805 Επιλογή (ΕΚ)
806 Επιλογή (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα κατευθύνσεων στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ζ΄ Εξάμηνο
705.1 Εξαγορά και Συγχωνεύσεις (ΥΚ)
705.2 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ειδικά θέματα Οικονομετρίας) (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο Η΄ Εξάμηνο
804.1 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΥΚ)
804.2 Χρήμα Τράπεζες (ΕΚ)
804.3 Διαχείριση Έργων (ΕΚ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ζ΄ Εξάμηνο
705.1 Εξαγορά και Συγχωνεύσεις (ΥΚ)
705.3 Διεθνείς Κεφαλαιαγορές & Χρηματαγορές (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο Η΄ Εξάμηνο
804.1 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΥΚ)
804.2 Χρήμα Τράπεζες (ΕΚ)
804.4 Διαχείριση Κινδύνων (ΕΚ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διαθέσιμα μαθήματα στο Ζ΄ Εξάμηνο
705.1 Εξαγορά και Συγχωνεύσεις (ΥΚ)
705.4 Διαφήμιση και Τεχνικές Προβολών (ΕΚ)

Διαθέσιμα μαθήματα στο Η΄ Εξάμηνο
804.1 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΥΚ)
804.4 Διαχείριση Κινδύνων (ΕΚ)
804.5 Τουριστικό Μάρκετινγκ (ΕΚ)