Οδηγός Σπουδών Τμήματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος, στον τομέα της βασικής (προπτυχιακής) εκπαίδευσης, εκφράζεται στην οικοδόμηση του προγράμματος σε δύο διαδοχικές φάσεις, που διαρκούν κάθε μία τέσσερα εξάμηνα.
Στην πρώτη φάση όλοι οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν (τουλάχιστον το 50% των διδακτικών μονάδων) τα μαθήματα «κορμού», τα οποία θα τους δώσουν τις βάσεις και τα θεμέλια έτσι ώστε, σε μια δεύτερη φάση σπουδών, να εμβαθύνουν και να εξειδικευτούν σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο τμήμα. Έτσι, ανάλογα με τις προσωπικές τους επαγγελματικές φιλοδοξίες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση), 2) Χρηματοοικονομικά και 3) Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας.


Και οι δύο φάσεις σπουδών απαρτίζονται από μαθήματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα διάφορα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων (δηλ. οικονομικές, θετικές, κοινωνικές και διοικητικές επιστήμες) καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις του εθνικού και διεθνούς επιστημονικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος.


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο γενικής παιδείας όσο και επιστημονικής ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και για μεταπτυχιακές σπουδές. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος των σπουδαστών τόσο για την επιστήμη και την έρευνα, όσον και για την επαγγελματική κατάρτιση σε περιοχές, όπως τα χρηματοοικονομικά, η διοίκηση υπηρεσιών και τεχνολογίας, η διεθνής διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.Κορμός και κατευθύνσεις σπουδών

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τέσσερα έτη και οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα ή τα πρώτα δύο (2) έτη σπουδών αντιπροσωπεύουν την πρώτη φάση των προπτυχιακών σπουδών με τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Μετά το 2ο έτος σπουδών και αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μια από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του τμήματος για την εξειδίκευση του πτυχίου του:

o Διοίκησης Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση)

o Χρηματοοικονομική

o Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας


Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (ΥΚ) και τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ), τα οποία επιλέγονται από τον σχετικό πίνακα ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής και σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών. Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να επιτύχει σε 4 μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) και 5 μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ).

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές έχουν δικαίωμα είτε να εκπονήσουν πτυχιακή (ή διπλωματική) εργασία ή να παρακολουθήσουν τρία(3) προαιρετικά μαθήματα της επιλογής τους. Η διπλωματική εργασία επιλέγεται, εκπονείται και αξιολογείται σύμφωνα τις διαδικασίες που θα ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών.

Τέλος, ο υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου είναι τα σαραντα‑οκτώ (48) μαθήματα, ή τα σαραντα‑πέντε (45) μαθήματα μαζί με την διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν περισσότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα μαθήματα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.