Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος

Πρακτική άσκηση των φοιτητών : Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Η χρονική περίοδος εγγραφών, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής, ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.